Faaliyetlerimiz

Size hangi konularda hizmet veriyoruz?

Top Padding

Proje Yönetimi

Profesyonel yönetim süreci olup, ilk düşünceden işin tamamlanıp fiziksel olarak teslim edilmesine kadar geçen süreçte, istenilen kalite, hedeflenen bütçe ve öngörülen sürelerde projenin tamamlanabilmesi adına sağlanan hizmetler ve prosedürler bütünüdür. Tüm inşaat sürecinde devam edecek olan, belirlenecek yapım metodu doğrultusunda, yüklenici / alt yüklenicilerin takibi, inşaat ve şantiye çalışan / çalışmalarının kontrol ve koordine edilmesi ile raporlanması çalışmalarını kapsamaktadır. 4A Proje Proje yönetimi hizmetlerini tasarım ve inşaat süreçlerinde sunmaktadır.

Mimari Konsept

Ön konsept raporları ve işveren / marka talepleri doğrultusunda, mimari ve iç mimari konseptin belirlenmesi, alan programları ile fonksiyon dağılım şemalarının özellikle otel operasyonu açısından en efektif şekilde oluşturulması çalışmalarını yapar . Otel işletmesinin ve/veya işveren ile tasarım gruplarının belirlediği standartlar doğrultusunda oluşturulan FF&E ve HOE listeleri kapsamında, satın alma koordinasyonunun yapılması, doğru ve uzun ömürlü ürünlerin seçilmesinin sağlanması ve iş programına göre satın alma işlerinin takip edilmesi çalışmalarıdır.

Tasarım Grupları Organizasyonu

Projede yer alacak tüm tasarım ekiplerinin (mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj, yangın vb) belirlenmesi ve sözleşmelerinin hazırlanması, bu ekiplerin tasarım kriterleri doğrultusunda uyum içinde ve koordineli olarak çalışmasının sağlanması çalışmalarıdır.

Bütçe Organizasyonu

Tasarım kriterleri ve iş programı doğrultusunda, proje bütçesinin oluşturulması ve veri takibinin yapılması çalışmalarıdır.

Marka & İşveren İle Tasarım Grupları Organizasyonu

Tasarım grupları ile seçilen/seçilecek işletme markası ve işveren arasındaki veri akışını sağlamak, ilgili kriterleregöre projelerin uygunluğunu kontrol etme ve bu kriterler doğrultusunda bu hazırlanan projeler için işveren ve işletme markasından onay alma çalışmalarıdır.

Zaman Yönetimi

Projenin tüm süreçlerinin iş programı ile takip ve kontrol edilmesi, olası gecikmelerin ve aksamaların önceden belirlenerek yatırımcıya raporlanmasının sağlanması, gerekli güncellemelerin yapılarak imalatların doğru şekilde ve iş programına uygun zamanında yapılmasının takibi çalışmaları ile öngörülen bütçe ve istenilen kalitede işin tamamlanmasının çalışmalarıdır.

Otel Danışmanlığı

Otel danışmanılığı kapsamında, otel projelerinde geliştirme, tasarım ve uygulama konuları açısından, yatırımcıya profesyonel çözümleri alternatifli olarak sunar ve otel projesine karar verilme aşamasından, otelin açılacağı güne kadar sunulması gereken tüm hizmetleri teknik açıdan sağlar.

İhale ve Satın Alma Yönetimi

Belirlenecek ihale yönetimi kapsamında, tasarım ve inşaat aşamalarında görev alacak ekiplerin ve satın alınacak malzemelerin seçiminde ihale dokümanlarının hazırlanması ve iş programına uygun olarak organize edilmesi ve yönetilmesi hizmetleridir.

Raporlama Sistemleri Organizasyonu

Proje süreci boyunca, oluşturulacak raporların günlük – haftalık – aylık periyotlarda hazırlanması, tasarım ve inşaat süreçlerinde raporlama sisteminin organize edilmesi çalışmalarıdır.

Bütçe Yönetimi

Bütçe ve nakit akış tablolarının, maliyet izleme metotları doğrultusunda, takip edilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır.

Test Ve Devreye Alma

Projenin tamamlanma aşamasında, işletmeye/işverene tüm sistemlerin sorunsuz çalışır teslim edilebilmesi için gerekli kontrol ve koordinasyonun yapılması çalışmalarıdır.

Sözleşme Uygulama Yönetimi

Projede çalışacak tüm firmalar ile İşveren arasında yapılması gereken tüm sözleşmelerin ve teknik şartnamelerinin hazırlanması, her firma ile anlaşma sağlanan özel koşullara göre sözleşmelerin düzenlenmesi ve proje süresince takip edilmesi çalışmalarıdır.

Kalite Kontrol Yönetimi

Proje süresi boyunca yürütülen imalatların mevcut tasarım, teknik şartname, belirlenen standart ve spesifikasyonlar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması ve bu doğrultuda, kalite kontrol sistemlerinin hazırlanması ile takip edilmesi çalışmalarıdır.

İş Güvenliği Yönetimi

İş güvenliği planlarının hazırlanması ve takibinin yapılması, tüm inşaat çalışmalarında iş güvenliği standartlarının tüm çalışanlar ve yükleniciler tarafından uygulanmasının sağlanması çalışmalarıdır.

Durum Tespit Çalışması

Devam eden bir projenin ya da mevcut bir yapının dönüşüm aşamasında, müşteriyle belirlenen periyotlarda gerekli olan teknik personelle (mimar, inşaat, mekanik, elektrik mühendisi vb) ziyaret edilerek, mevcut durum tespitinin yapılması, teknik değerlendirmenin yapılması, sistemlerin faydalı ömrünün belirlenerek mevcut durum analizinin yapılması ve bunun müşteriye raporlanması çalışmalarıdır.

Sürdürebilir Proje Yönetimi

Çevreye duyarlı tasarlanan projelerin hedefleri ve kriterleri standart projelerden tasarım ve inşaat aşamasında farklar içermektedir. Buna uygun proje yönetim sistemlerinin belirlenmesi ve tasarım-inşaat süreçlerinde sürdürülebilir binaların proje yönetiminin yapılması çalışmalarıdır.

Bottom Padding